Sempozyum-Kongre

Uluslararası Sempozyum: Göçmen Çocukların Eğitimi

SEMPOZYUM PROGRAMI

27-28 Mayıs 2021 / Mardin ve Online

Çağımız, insanların doğduğu yerde yaşama imkanına sahip olmasının giderek zorlaştığı bir zaman dilimi haline gelmiş bulunuyor. İç savaşlar ve yoksulluk nedeniyle göç eden milyonlarca insan, çeşitli yollarla göç ettikleri başka ülkelerde ya mülteci kamplarında ya da kendi imkanlarıyla zor şartlar altında hayatını sürdürmenin mücadelesini veriyor. Göç edenler geriye dönüş umudunu hep canlı tutsa da, geride bırakılan yerlerdeki şartların değişmemesi ve gidilen yerlerdeki tutunma çabaları, bu göçlerin önemli bir kısmını kalıcı hale getirmiş görünüyor. Göçmenlerin yeni toplumsal çevrede bulunuş statüleri ve vatandaşlık tartışmaları devam ederken, göçmen çocukların eğitimi sorunu ise maalesef göz ardı edilmiştir. Oysa eğitim, göçmenlerin toplumsal uyum ve gelişimini desteklemesi açısından hayati bir önem arz ediyor.

Birleşmiş milletlere göre, 2019 yılı itibariyle dünya genelinde evini terk etmek zorunda kalan 80 milyona yakın insanın 34 milyona yakını 18 yaş altı çocuklardan oluşmaktadır. Sadece Suriyeli göçmenlerin durumu bizlere göçmen çocukların eğitiminin gözardı edilemeyecek veya çözümü ertelenmeyecek bir soruna dönüştüğünü göstermektedir. 2020 yılı itibariyle dünya genelindeki 6.5 milyondan fazla Suriyeli göçmenin 2 milyona yakını ve Türkiye’de yaşayan 3 milyon 643 binin 1 milyon 729 bini zorunlu eğitim çağında olan çocuklardır. Türkiye’de özellikle Suriyeli göçmenlerin kitleselleşmesinin akabinde, önce kısa vadeli politikalarla sadece kamplardaki çocukların eğitim sorunlarına acil çözümler olmak üzere, 2013 ve 2014’te çıkarılan kanun ve genelgeler ile daha sonra hazırlanan Stratejik Plan’da göçmenlerin eğitimine yer verilerek daha kalıcı çözümler üretmeyi amaçlamıştır.

Göçmen çocukları eğitimi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1 milyonu aşan temel eğitim çağındaki Suriyeli nüfusun 684 bin 919’u eğitim sistemine dahil edilmiş; okullaşma oranı ise %63,29 seviyesinde kalmıştır. Göçmenlerin eğitimiyle ilgili bu olumlu gelişmelere rağmen, eğitime erişim ve nitelikli eğitimden faydalanma konusundaki sorunlar devam etmektedir. Eğitime adil erişim, nitelikli eğitim ve yönetim için, sadece Suriyelileri değil, bütün göçmenleri kapsayan uzun vadeli strateji ve politikalar, okul altyapıları, yönetici ve uygulayıcıların farkındalık ve yeterlilikleri, okul-aile-STK ve sosyal çevre ile işbirliği gibi konularda iyileştirmelere ihtiyaç vardır. Ayrıca, göçmen çocuklarının eğitimi sadece Suriyeli çocukları ilgilendirmediği gibi, bu durum başka ülkelerde ve başka göçmen grupları tarafından da yaşanmaktadır.

Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve ORSAM’ın (Ortadoğu Araştırmaları Merkezi) birlikte düzenlediği uluslararası “Göçmen Çocukların Eğitimi” sempozyumunda, başta eğitim politikaları ve mevzuatı, eğitime erişim ve yerel eğitim yönetimleri ve eğitim ortamlarında uygulamalar olmak üzere, göçmen çocukların eğitiminde karşımıza çıkan sorun ve uygulamaları tartışmayı, politika yapıcı ve uygulayıcılarına dönük öneriler sunmayı, ayrıca akademik bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmalar farklı ülkelerdeki farklı göçmen grupların durumu hakkında karşılaştırma yapma imkânı sağlayacaktır.

Sempozyum kapsamında, ayrıca STK’ların göçmenlerin eğitimindeki rolleri, göçmen öğrencilerin derslerine giren öğretmenlerin alan tecrübelerinin paylaşılması ve bu alanda araştırma yapan akademisyenlerin katılımıyla bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştaya katılacak uygulayıcıların ve araştırmacıların da özet göndermeleri gerekmektedir. Sempozyum ve çalıştaya sunulacak özetler, 500-750 kelime aralığında olmak koşuluyla Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak gönderilebilir. Sempozyum ve çalıştayda sunulan ve hakem değerlendirmesinden geçen tam metinler, sempozyum kapsamında derlenecek eserde yayınlanacaktır.

Sempozyum Temaları (Aşağıdakilerle sınırlı değildir):

Göçmen ve mülteciler bağlamında:

 • Eğitim politikaları ve mevzuatı
 • Eğitime erişim ve yerel eğitim yönetimleri
 • Eğitim ortamlarında uygulamalar
 • Göçmen çocukların kişilik ve kimlik gelişimi
 • Göçmen ailelerin eğitime katılımı
 • Eğitimin niteliği
 • Dil bariyeri ve eğitimi
 • Göçmen öğrencilere yönelik tutumlar
 • Psiko-sosyal destek hizmetleri
 • Covid-19 sürecinde göçmen öğrenciler
 • Öğretmen yeterliliği
 • Suriyeli öğretmenler
 • Göçmen çocukların eğitiminde iyi örnekler
 • Eğitim programları ve müfredat
 • İzleme ve değerlendirme
 • Oryantasyon çalışmaları
 • STK Tecrübeleri

Katılım Şartları:

Sempozyum bütün soysal ve beşerî bilimler mensuplarına açıktır. Bölgeyle ilgili uzmanlar, akademisyenler, düşünce kuruluşları, araştırma merkezleri, medya mensupları, karar alıcılar ile doktora öğrencileri sunumları ve makaleleriyle katılabilecektir.

 • Yazılar Türkçe, İngilizce ve Arapça olabilir.
 • Sunumlar Türkçe, İngilizce ve Arapça yapılacaktır.
 • Metinler 7000 kelimeyi geçmeyecektir.
 • Özetler 500-750 kelime arası olmalıdır; anahtar kelimeler içermeli ve sempozyumun katılım başvurusunda ayrı bir Word belgesi şeklinde eklenmelidir.
 • Arapça yazımlarda başlık 16 punto, yazı 14 punto; Türkçe ve İngilizce metinlerde12 punto olmalıdır.
 • Yazılar bilimsel standartlarda ve orijinal olmalıdır.
 • Son not sistemi kullanılmalıdır.
 • Özetler Google formu https://forms.gle/ayAmuSZTUqqmd9Ph7 ile gönderilmelidir.
 • Sorularınız ve haberleşme için: artuklu.goc@artuklu.edu.tr 
  Özet Göndermek İçin Son Tarih: 15 Nisan 2021
  Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 22 Nisan 2021
  Oturumlar: 27-28 Mayıs 2021

DÜZENLEME KURULU

 • Onursal Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Artuklu Üniv. Rektörü
 • Başkan: Prof. Dr. Ahmet Uysal, ORSAM
 • Başkan: Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz, MAÜ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Koordinatör: Nazmi Çiçek, MAÜ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Koordinatör: Oytun Orhan, ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü
 • Dr. İslam Altun, MAÜ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Dr. Muhammed Öz, MAÜ Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Dr. Kamuran Gökdağ, MAÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
 • Dr. Emin Selçuk Taşar, MAÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
 • Dr. Seher Bulut, ORSAM Suriye Çalışmaları Uzmanı
 • Dr. Samir Alabdullah, ORSAM Suriye Çalışmaları Uzmanı
 • Arş. Gör. Burak Ağalday, MAÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Arş. Gör. M. İhsan Özdemir, MAÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Rıdvan Öner, MAÜ Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi
 • Mihriban İlbaş, MAÜ Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

Danışma Kurulu

 • Prof.Dr. Fatima Rumat, Muhammed V Üniversitesi, Rabat, Fas
 • Prof. Dr. Abdurrahman Ekinci, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Akif Kireçci, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Birol Akgün, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Cengiz Tomar, Marmara Üniversitesi/Ahmet Yesevi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Eyüp Artvinli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Faouzi Bendridi, Souk Ahras Üniversitesi, Cezayir
 • Prof. Dr. Fuat Erdal, İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. İsmail Kira, Skikda Üniversitesi, Cezayir
 • Prof. Dr. Kemal İnat, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. M. Nesim Doru, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Murat Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Samir Alchikh Ali, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Seif el-Islam Chouia, Badji Mokhtar Üniversitesi, Cezayir
 • Prof. Dr. Vahap Özpolat, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Polis Akademisi, Türkiye
 • Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Yusuf El-Kasımi, Guelma Üniversitesi, Cezayir
 • Prof. Dr. Yusuf Tekin, Hacı Bayram Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Zülküf Kara, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Bilim Kurulu

 • Doç. Dr. Faysal Özdaş, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Halis Sakız, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Hasan Duran, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Hıdır Apak, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. İzzet Çıvgın, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Khadija Hassan Jasim, Eğitim Bakanlığı, Irak
 • Doç. Dr. Mahmut Kaya, Harran Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Abbas Boughalim, Muhammed I Üniversitesi, Fas
 • Dr. Ahmet Gökçen, Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Caner Yelbaşı, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Deniz Işıker Bedir, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Muhammed Abdalmecid, IRAM, Türkiye
 • Dr. Hakan Gülerce, Harran Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Naif Ergün, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Ömer Faruk Günenç, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Samir Trabelsi, Wrock Üniversitesi, Kanada
 • Dr. Fateh Shaban, Academic Center for Development ana Peace Studies ACDP
 • Dr. Rami Alkhalafalabdulla, İzmir katip Çelebi üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Ahmed Halil, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Adnan Rashid Mamo, Free Aleppo University, researcher at CARA
 • Doç. Dr. Mohamed Alfares, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Mohamad Rashid, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Canlı yayın kanalları: 

* Oturum 1, 3, 5, 7: https://www.youtube.com/channel/UCcm0qPkH4sS91uzzHl-1Ktw

* Oturum 2, 4, 6, 8: https://www.youtube.com/channel/UCo57PWZ8h2Hwipt7FVhD7-A