Kitap

OSMANLI VİLAYET SALNAMELERİNDE BASRA

Bu çalışmada Basra’ya ait olan 7 salname ile Bağdat Vilayet Salnamelerinde yer alan Basra ile ilgili bilgiler karşılaştırmalı olarak kullanılmıştır. Tüm salnamelerdeki bilgiler, zaman içerisindeki şarklılıkların belirtilmesi ile birlikte tek bir metin haline getirilmiştir. Bu eserin yazılmasının amacı, salnamelerde Basra ile ilgili ne gibi bilgiler olduğunu ortaya koymak olduğundan tüm salnamelerde ortak olan İslamiyetten önceki devletler, bütün Osmanlı ülkesinde yapılan hayratlar, Osmanlı hanedan tarihi ya da Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren göreve gelen sadrazamlar gibi konular bu çalışmanın kapsamı içerisine girmemektedir. Bu nedenle de bu gibi kısımlar, eserde yer almamaktadır. Buna karşılık Basra’nın tarihine, sosyal ve ekonomik yapısına, demograşik durumuna dair tüm bilgiler, yıldan yıla görülen şarklılıklar da göz önünde bulundurularak verilmeye çalışılmıştır.  Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Basra kitabının tam metni ekte yer almaktadır.