Ekonomi Yayınlar

Somali Devlet Çatışması: Somali Güvenlik Devleti Politik Ekonomisini Yeniden İncelemek (1969-1991)

Bu makale “Somali Bilimsel Sosyalizmi”nin ortaya çıkışı ile bahsekonu gelişmenin aynı dönemde gün yüzüne çıkan “Somali Cumhuriyeti” ekonomisi ve politikası üzerindeki ana etkisine odaklanmaktadır. Bu çalışma, Somali’deki çatışma üzerine mevcut literatüre katkıda bulunmayı amaçlamakta ve esas olarak “sosyalizm” in bağımsızlık sonrası Somali üzerindeki ekonomik ve politik etkisine odaklanmaktadır. Çalışmada tümdengelimli araştırma yaklaşımı kullanılmaktadır. Dergi, kitap, akademik makale, tez, rapor ve çevrimiçi yayınlar şeklindeki veriler ikincil kaynak olarak kullanılmaktadır. Çalışmada, bu araştırmanın yürütülmesinin temel amaçlarını doğrulamak maksadıyla devlet çatışması teorileri gözden geçirilmektedir.

Bu nedenle, Somali devlet ihtilafı iki ana teorik yaklaşımla ele alınmaktadır; bunlar araçsalcı (instrumentalist) ve gelenekçi (traditionalist) yaklaşımlardır. Aynı şekilde, bu çalışmanın bulguları, ülke ekonomisinin “sosyalist sistem” tarafından derinden tahrip edildiğini göstermektedir. Çalışma, “sosyalizmin” ülke ekonomisi üzerinde derin bir etkisi olduğu sonucuna varmaktadır. Yönetimin ilk yıllarında, önde gelen tüm mahsullerin üretimi ciddi bir şekilde düşüş göstermiştir. Bu durum ülkeyi gıda yardımına ve yabancıların kredilerine mecbur kılmıştır. Somali ekonomisi bu dönemde Etiyopya ve Kenya gibi komşu ülkelere kıyasla çok geride kalmıştır. Barre ve sosyalist sistemi klan bölünmesine sebebiyet vermiş ve daha sonra 1991’de iktidardaki rejimi ortadan kaldıran kayırmacılık, eşitsizlik, ihanet, etnik soykırım ve gerilla savaşı örgütlerinin ortaya çıkması nedeniyle etnik çatışmaları beraberinde getirmiştir.